(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ... · Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (2024)

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (1)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende blive opdateret i forhold til nyudgivelser, samt i forhold til fa*glig og didaktisk udvikling af uddannelsen.

X - indikerer at litteraturen kan forventes direkte anvendt i undervisningen og vil figurere på undervisningsplanen.

Det gælder generelt at væsentlige dele af litteraturen er relevant indenfor moduler og emneområder, hvor den ikke er direkte nævnt.

Fysioterapeutiske fa*g: fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fysioterapi - teori og metode

Beckung E, Brogren E, Rösblad B. Sjukgymnastik för barn

och ungdom. Lund: Studentlitteratur; 2002. x x x

Kendall FP, McCreary EK, Provance PG et al. Muscles:

testing and function. 5th ed. Baltimore, MD: Lippincott

Williams & Wilkins; 2005.

x x x x

Hingebjerg P, Pallesen H, Riis B. Den fysioterapeutiske

undersøgelse. 2.udg. Holstebro: Fysioterapeutskolen; 1998.

Tilgængelig fra: http://www.cvuvita.dk/admin/uploadpdf/filer/Fysioterapeutiske%20Unders%C3%B8gelse.pdf

x x x x x

Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control:

Translating Research into Clinical Practice. 3 rev. ed.

Baltimore: Williams & Wilkins; 2006.

x x x x

Danneskiold-Samsøe B, Lund H, Avlund K. Klinisk

reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter.

København: Munksgaard Danmark; 2002.

x x x x x

Gross JM, Fetto J, Rosen. E. Musculoskeletal examination. 3. ed.. - Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : John

Wiley & Sons; 2009. (Bogen anvendes også I manuel vævsundersøgelse og –behandling)

x x x

Hoppenfeld S. Physical examination of the spine and

extremities. Norwalk: CT; 1976. x x x

Hertling D, Kessler RM. Management of common

musculoskeletal disorders. 4rd

ed. Philadelphia: Lippincott

Williams & Wilkins; 2006. (Bogen anvendes også i manuel vævsundersøgelse og –behandling)

x x

Lind P. Ryggen: Undersøgelse og behandling. Kbh.: FADL;

2004. x x x

Lunde PH.Forflytningskundskab: aktivering, hjælp og

træning ved forflytning. Kbh.: Gad; 2008. x x

Bunkan BH. Kropp, respirasjon og kroppsbilde. - 4. Utgave.- x x

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (2)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

Oslo: Gyldendal Akademisk; 2008.

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fysioterapi - teori og metode Harbo M, Lisby H. El-terapi. 2. Udg. - Kbh.: FADL; 2007. x x Herbert R. Evidensbaseret praksis [et al.]. Kbh.: Munksgaard

Danmark; 2008. (Bogen anvendes også i videnskabsteori og metode)

x x x x x x

Carr J, Shepherd R. Stroke rehabilitation: guidelines for

exercise and training to optimize motor skill. Edinburgh ;

New York: Butterworth-Heinemann; 2003.

x

Davies PM. Skridt for skridt: En vejledning i behandling af

voksne hemiplegikere. 2.rev.udg. Kbh.: FADL; 2001. x

Wæhrens E, Winkel A, Gyring J. Neurologi og

neurorehabilitering: for ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Kbh.: Munksgaard; 2006.

x

Ingwersen U, Andersen JB. Lungefysioterapi. 5. udg. Kbh.:

Munksgaard; 2001. x

Lindahl M. Med stok over sten: ortopædkirurgisk fysioterapi.

3.udg. Kbh.: FADL; 2003. x

Graversgård J. Psykisk arbejdsmiljø. 3.udg. Kbh.;

Frydenlund; 1995 x x

Sørensen, L.V. (Red.) Sundhedsfremme og forebyggelse

Gads forlag; 2009 x x x x

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (3)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fysioterapi - teori og metode Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Sund hele livet – de

nationale strategier for folkesundheden 2002-10.

Downloades: Se undervisningsplan

x x x

Launsøe L., Rieper O. Forskning om og med mennesker.

Forskningstyper og forskningsmetoder i

samfundsforskningen.Kbh.: Nyt Nordisk Forlag Arnold

Busk; 2005.

x x x x

Sjøgård G., Arbejdsfysiologi. Kbh. ; Arbejdsmiljøinstituttet;

1995.

Downloades: Se undervisningsplan

x

Socialministeriet, Institut for pension og ældrepolitik,

Evidens om fysisk aktivitet for ældre 2002.

Downloades: Se undervisningsplan

x x

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fysioterapi - teori og metode Sundhedsstyrelsen. Fysisk aktivitet og sundhed – en

litteraturgennemgang, Kbh.2001:

Downloades: Se undervisningsplan (Bogen anvendes også i træning og bevægelse)

x

Sundhedsfremme i teori og praksis. Jensen T, Johnsen T.,

Philosophia; 2006. x

Lindahl M, Juhl CB. Den sundhedsvidenskabelige opgave:

vejledning og værkstøjskasse. København: FADL; 2007. x x x x x

Lindahl M. Gigt og fysioterapi. Kbh.: FADL, 1998. x Swane CE, Blaakilde AL, Amstrup K (red.). Gerontologi:

livet som gammel: en tværfa*glig lærebog i gerontologi. 2.

udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2008.

x

Jensen L, Petersen L, Stokholm G. Rehabilitering: teori &

praksis. 1. udg., 2. rev. oplag. København: Munksgaard

Danmark; 2009.

x x

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (4)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Manuel vævsundersøgelse og behandling

Linde N, Borg J. Lærebog i massage: manuel

vævsbehandling for fysioterapeuter, 2.udg. Kbh. Munksgaard

Danmark, 2009

x x x

Kaltenborn FM. Manual mobilization of the joints. Vol.1:

The extremities. 6th

ed. Oslo: Norlis Bokhandel; 2003. x x x x

Remvig L, Johannsen F, Korsgaard (red). Lærebog i

manuelle teknikker. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2007. (Bogen kan købes som Ebog på Munksgaard)

x x x

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Træning og bevægelse

Varning Poulsen, Dorthe. Holdtræning – didaktiske

perspektiver på grundtræning. Gad`s forlag 2009

x x x x

Fysisk træning. 5. Udgave. Brøndby: Danmarks Idræts-

Forbund; 2006.

Downloades: Se undervisningsplan

x x

Beyer N, Lund H, Klinge, K. Træning - i forebyggelse,

behandling og rehabilitering. Munksgaard, Danmark 2010 x x

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (5)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Målemetoder test og validitet Beyer N, Magnusson P. Målemetoder i fysioterapi. Kbh.:

Munksgaard Danmark; 2003. x x x x

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Videnskabsteori og metode

(fysioterapeutiske fa*g)

Thisted, J. Forskningsmetode i praksis - Projektorienteret

videnskabsteori og forskningsmetodik. Munksgaard,

Danmark, 2010

x x x x x x x x

Naturvidenskabelige fa*g fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anatomi

Bojsen-Møller F. Bevægeapparatets anatomi. 12.udg. Kbh.:

Gyldendal Undervisning; 2003. x x x x x

Rostgaard J [et al.]. Hovedets, halsens & de indre organers

anatomi. 10. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, 2008. x x

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fysiologi

Schibye B, Klausen K. Menneskets fysiologi. 2. udg. Kbh.:

FADL; 2005. x x x x

Simonsen EB, Kern Hansen L. Lærebog i biomekanik.

København: Munksgaard Danmark; 2007. x

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (6)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

Staehelin, Dahl, Arendt-Nielsen (red.). Smerter: baggrund,

evidens og behandling. Kbh.: FADL, 2009.

(Bogen anvendes også i fysioterapi og manuel behandling)

x x x

Bojsen-Møller J [et al.]. Styrketræning. 2. udgave. Brøndby:

Danmarks Idræts-Forbund; 2006.

Downloades: Se undervisningsplan

(Anvendes også i træning og bevægelse)

x

Michalsik LB. Aerob præstationsevne: restitutions-,

udholdenheds- og konditionstræning. Brøndby: Danmarks

Idræts-Forbund; 2007.

Downloades: Se undervisningsplan

(Anvendes også i træning og bevægelse)

x

Michalsik LB. Anaerob præstationsevne: tolerance-,

produktion- og hurtighedstræning. Brøndby: Danmarks

Idræts-Forbund; 2007.

Downloades: Se undervisningsplan

(Anvendes også i træning og bevægelse)

x

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Videnskabsteori og metode (nat vid)

(se videnskabsteori fysioterapeutiske fa*g)

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (7)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

Øvrige sundhedsvidenskabelige fa*g

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sygdomslære og hygiejne Vyberg, M. Patologi og farmakologi. Grundbog for ergoterapeuter og fysioterapeuter, 2.udg. 2006 FADL’s forlag Evt. udsolgt. Ny udgave hedder Vyberg, Mogens

Patologi & farmakologi 2. udgave, 2. oplag. - Kbh. :

Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag, 2008.

ISBN: 87-7749-439-3

x

Schulze S, Schroeder, TV (red.)

Basisbog i sygdomslære

1. udgave, 4. oplag, 2008.

Munksgaard Danmark

x x x

Krogsgaard M, Rheinlænder P, Larsen A E. (red.)

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter / 1.

udgave, 1. oplag. - Kbh. : Munksgaard Danmark, 2009. - 584

sider : ill. ISBN-13: 978-87-628-0539-2 (Bogen anvendes også i fysioterapi)

x x x

Sørensen PS, Paulson OB, Gjerris F. Nervesystemets

sygdomme. GADs forlag, 2010. x x

Bertelsen, A. WHO ICD-10. Psykiske lidelser og

adfærdsmæssige forstyrrelser.

Kbh. Munksgaard Danmark i samarbejde med WHO

Collaborating Centre for Research and Training in Mental

Health; 2000

x

Jakobsen, N. L. og Hvalsøe, B. (Red). Lærebog i psykiatri

for ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Kbh.: Munksgaard Danmark, 2009

x

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (8)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Social og arbejdsmedicin Udarbejdes løbende i implementering af modulstrukturen

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Informationsteknologi Udarbejdes løbende i implementering af modulstrukturen

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Folkesundhed og epidemiologi

Udarbejdes løbende i implementering af modulstrukturen

Humanistiske fa*g

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Etik, videnskabsteori og -metode (hum.vid) Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning, en

innføring. Oslo: Tano Aschehoug; 2001. x x

(se videnskabsteori fysioterapeutiske fa*g)

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Psykologi og pædagogik Jerlang, E. Udviklingspsykologiske teorier. 4. Udg. Kbh.:

Hans Reitzel, 2008 x

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (9)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

Lennéer-Axelson B, Thylefors I. Arbejdsgruppens psykologi.

3. udg. Kbh.: Hans Reitzel, 2006.

Bogen anvendes også i fysioterapi teori og metode

x x

Metze E, Nystrup J. Samtaletræning: håndbog i præcis

kommunikation. Kbh.: Hans Reitzel, 2004.

Bogen anvendes også i fysioterapi teori og metode

x x

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kommunikation Udarbejdes løbende i implementering af modulstrukturen

Samfundsvidenskabelige fa*g

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lovgivning og forvaltning

Udarbejdes løbende i implementering af modulstrukturen

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sociologi Udarbejdes løbende i implementering af modulstrukturen

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Organisation og ledelse samt sundhedsøkonomi Udarbejdes løbende i implementering af modulstrukturen

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ...· Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (10)

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

fa*gområde/Modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Videnskabsteori og metode (samf.vid.) (se videnskabsteori fysioterapeutiske fa*g)

(PDF) Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved ... · Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende - DOKUMEN.TIPS (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6045

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.